Privacybeleid

M.T.C. d’n Blaospijp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. M.T.C. d’n Blaospijp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of waarvoor toestemming is gegeven;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als M.T.C. d’n Blaospijp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens Leden
Persoonsgegevens van leden worden door M.T.C. d’n Blaospijp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het beheren van de ledenadministratie
 • Het versturen van het clubblad
 • Het versturen van mail/berichten aan onze leden
 • Het vermelden van de verjaardag van leden in het clubblad
 • Korting voor leden bij sponsoren

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap via het inschrijfformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan M.T.C. d’n Blaospijp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door M.T.C. d’n Blaospijp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers aan de jaarlijkse BBQ-rit
Persoonsgegevens van Deelnemers aan de jaarlijkse BBQ-rit worden door M.T.C. d’n Blaospijp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie van deelname omtrent de jaarlijkse BBQ-rit
 • Communicatie omtrent de jaarlijkse BBQ-rit

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving/deelname aan onze jaarlijkse BBQ-rit

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan M.T.C. d’n Blaospijp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Emailadres

Uw persoonsgegevens worden door M.T.C. d’n Blaospijp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Deze gegevens worden maximaal drie jaar bewaard en verwijderd indien de persoon aangaande deze gegevens zich gedurende deze periode niet heeft ingeschreven voor de jaarlijkse BBQ-rit

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons als Lid geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
M.T.C. d’n Blaospijp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Foto- en filmmateriaal
Tijdens evenementen van M.T.C. d’n Blaospijp kunnen foto’s en films gemaakt worden ter promotie van M.T.C. d’n Blaospijp en/of het evenement. Deze kunnen gepubliceerd worden op de website van M.T.C. d’n Blaospijp en/of op sociale mediasites die door M.T.C. d’n Blaospijp gebruikt worden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens M.T.C d’n Blaospijp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de wachtwoordbeveiliging op bestanden met persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

M.T.C. d’n Blaospijp

Postadres: Dorpstraat 132, 5595 CK Leende
Emailadres: info@blaospijp.nl